Dieselgenerátory

arrow

Dieselgenerátory

Potrebujete rýchly regulačný zdroj elektriny?

Technologické možnosti výroby elektrickej energie posunuli ľudstvo aj k veterným a fotovoltickým elektrárňam. Ak sa zvažuje efektívnosť týchto zariadení, tak je potrebné zvážiť aj potrebu ďalších a rýchlych zdrojov počas ich prevádzky na podporné služby a ich štruktúru.

Dieselgenerátory len pre podporné služby, tzv. rýchle štarty, sú z hľadiska vynaložených investícií na 1 MW ekonomicky efektívnejšie, ako napr. spomínané veterné či fotovoltické zdroje. Ďalšou výhodou je doba realizácie od základného kameňa po prvý štart, ktorá je maximálne do 1 roka. Zdroje používané na rýchle štarty majú inštalovanú reguláciu výkonu, ktorá zabezpečuje riešenie prevádzkových situácií. Naše praktické skúsenosti sú zárukou efektívneho fungovania celej sústavy, chránia ju pred rozpadom, neplánovaným dovozom elektrickej energie či vysokým finančným stratám.

Na dieselgenerátor nemajú vplyv poveternostné podmienky, ktoré majú vážny dopad napr. na hydroelektrárne. Ich prevádzka je ohrozená počas silných mrazov a pri veľkej vode nedokážu vykonávať reguláciu výkonu, kedy bežia na vynútený prietok.

Osobitnú rolu zohráva palivové hospodárstvo. Pri kritických stavoch, akým bola napríklad plynová kríza v roku 2009, sústava dieselgenerátora má lepšiu disponibilitu podporných služieb. Dopraviť naftu je po logistickej stránke oveľa jednoduchšie, ako byť odkázaný na tranzit plynu.

Dieselgenerátory

Podpornými službami dosiahneme stabilitu

Dieselgenerátor je schopný v prípade „black outu“ okamžite obnoviť vlastnú spotrebu systémových elektrárni. Chráni tak napájanie objektov, ktoré sú odkázané na nepretržitú dodávku elektrickej energie. Jej výpadok by mohol mať fatálne následky, ktoré môžu skončiť škodou na majetku a ujmou zdravia alebo života. Tento typ zdroja zohľadňuje požiadavky elektrickej sústavy na zvýšenie jej stability, spoľahlivosti a efektívnejšieho riadenia.

Technické parametre

Dieselgenerátory sú prevádzkované ako jeden zdroj s viacerými možnosťami regulačného výkonu. Sú flexibilné od parametrov prevádzky konkrétnej sústavy v jednotlivých lokalitách. Celkový inštalovaný výkon, ktorý poskytujú PpS a dodávajú regulačnú elektrinu do ES SR, je 96 MW.

Každý zdroj pozostáva zo 16 dieselgenerátorov po 2 MW a má samostatnú fázovaciu súpravu. Pripojené sú cez vlastné blokové transformátory prepojiteľné na napätie 10 alebo 34 kV do VN skriňovej rozvodne, ktorá je prevádzkovaná na napätí terciárneho vinutia prenosového transformátora. Rozvodňa slúži tiež pre napájanie vlastnej spotreby zdroja, ktorá zaisťuje napájanie spoločných zariadení potrebných pre prevádzku dieselgenerátorov, vrátane vyhrievania dieselového motora. Na zariadení sa trvalo udržuje teplota 45 °C. Je zabezpečovaná jedným transformátorom 250 kVA, napájaným zo skriňovej rozvodne VN. Druhým, záložným napájaním je z rozvádzača rozvodne PS na úrovni 0,4 kV (záskok zabezpečuje centrálny RIS).

Rozvodňa VN, vlastná spotreba, riadiaci systém a operátorové pracovisko sú umiestnené v samostatnej budove. Každá VN skriňa obsahuje vývodové terminály s prístrojmi pre ovládanie, chránenie a monitorovanie jednotlivých sietí. Okrem samotných dieselgenerátorov, chránených vedení, sú zabezpečené aj blokové transformátory 33/10/0,4 kV.

Dieselové elektrické stroje sú umiestnené v blízkosti transformátorov (400 kV) prenosovej  sústavy tak, aby boli rozložené strategicky rovnomerne v každom regióne (západ, stred, východ) a v prípade black outu vedeli nabehnúť lokálne ostrovy s postupným nabehnutím ďalších zdrojov.

Palivové hospodárstvo pozostáva z prevádzkových nádrží  dieselgenerátorov, 2 ks prídavných podzemných palivových nádrží, potrebných čerpadiel, potrubí a stáčacieho miesta. Každý zdroj má svoju prevádzkovú palivovú nádrž s motorovou naftou umiestnenú v kontajneri dieselgenerátora. Prídavné dvojplášťové palivové nádrže sú uložené v podzemnom úložisku. Monitorovanie výšky hladiny v nádržiach a signalizácia maximálnej hladiny je zabezpečená hladinovými snímačmi

Objem
Menovitý uskladňovací
motorovej nafty
havarijnej nádrže (komory)
Plniť až na 95%
celkový 200 000 l
skutočný 190 000 l
10 000 l

Pozitívne vlastnosti zdroja

Celá zostava dieselgenerátorov je schopná za 3 minúty dodať požadovaný výkon. TRV3MIN+ sa využíva aj v období maximálneho zaťaženia, predovšetkým pri krátkych a vysokých špičkách a na prelomoch obchodných hodín. Takýto časový limit slúži na vyrovnanie výkonovej bilancie prenosovej sústavy SR, v prípade výpadku zdrojov väčších ako 100 MW. Možnosť rýchlej reakcie na výpadky výkonu dáva dispečerom väčšiu istotu, že sa tento výpadok neskumuluje s iným sieťovým alebo výrobným výpadkom. Zabránením jeho nerozšírenia má jednoznačne priaznivé ekonomické dopady a zväčšuje spoľahlivosť celej dodávky.

Ďalšou výnimočnou vlastnosťou je neobmedzený počet štartov. Tie sa dajú realizovať aj v krátkom čase po sebe, bez rizika technického poškodenia kľúčového agregátu a bez externého napájania. Dieselgenerátory sú charakteristické možnosťou práce bez obmedzenia 30 hodín, resp. viac po doplnení paliva. Motorovú naftu je možné dotankovať aj počas prevádzky, takže výroba elektrickej energie nie je ohrozená.

Sú to bezobslužné prevádzky, plne automatizované v riadení Slovenského energetického dispečingu SEPS, ktorý má možnosť voľby priorít lokalít a veľkosť výkonu. Výhodou je  regulovateľnosť výkonu, násobky 2MW, a to v rozsahu 2 až 96MW. Dieselgenerátory môžu byť využité  aj na kreovanie ostrovných režimov prevádzky